اهداف ما

امروزه آبزيان بعنوان منبعی مهم در تأمين پروتئين، اسيدهای چرب آمينه، ويتامين و بسياری املاح ديگرشناخته شده و مصرف آن در دنيا به سرعت در حال افزايش ميباشد بنحوی که مصرف حداقل "دو وعده در هفته" يا TWICE A WEEK در اروپا، آمريکا و ساير کشورهای توسغه يافته و در حال توسعه در دستور کار اين کشورها قرار گرفته.
در اين راستا و در همگامی با دنيا هدف ما همواره نوآوری، افزايش کيفيت، تامين نياز واقعی مصرف کنندگان، سهولت در مصرف و درنهايت بهبود و افزايش مصرف آبزيان ميباشد.