میگوی باسر منجمد

بسته بندی : ٨٠٠ گرم، ١ ، ٢ ، ٦ و ٧ کیلویی
سایز : کمتر از ۱۰ ، ۲۰/۱۰ ، ۳۰/۲۰ ،۴۰/۳۰ ،۵۰/۴۰ ،۶۰/۵۰ ،۷۰/۶۰ ،۸۰/۷۰ ،۱۰۰/۸۰ ، ۱۲۰/۱۰۰، بیشتر از ۱۲۰


میگوی بی سر منجمد

بسته بندی : ۲۰۰ ،۴۰۰ ،۵۰۰ ،۸۰۰ گرم ، ١و٢ کیلویی
سایز : کمتر از ۱۰ ، ۱۵/۱۱ ، ۲۰/۱۶ ، ۲۵/۲۱ ، ۳۰/۲۶ ، ۳۵/۳۱ ،۴۰/۳۶ ، ۵۰/ ۴۱ ، ۶۰/۵۱ ، ۷۰/۶۱ ، ۹۰/۷۱


میگوی بدون پوست دم دار ، بدون رگ یا بارگ منجمد

بسته بندی : ۵۰۰ گرم ١ ، ٢ ، ۳ ، ٦ و ٧ کیلویی
سایز : ۳۰/۲۱، ۴۰/۳۱، ۵۰/۴۱، ۶۰/۵۱ ، ۷۰/۶۱


میگوی بی پوست و رگ یا بارگ منجمد

بسته بندی : ۵۰۰ گرم ١ ، ٢ ، ۳ ، ٦ و ٧ کیلویی
سایز : ۳۰/٢١، ۴۰/۳۱، ۵۰/۴۱، ۶۰/۵۱، ۷۰/۶۱، ۹۰/۷۱