میگوی سوخاری منجمد

سایز : ۳۰/۲۱ ، ۴۰/۳۱ و ۵۰/۴۱ با سفارش

میگوی سوخاری دم دار منجمد

سایز : ۳۰/۲۱ ، ۴۰/۳۱ و ۵۰/۴۱ با سفارش

میگوی سوخاری سیخی منجمد

سایز : ۳۰/۲۱ ، ۴۰/۳۱ و ۵۰/۴۱ با سفارش

میگوی سوخاری پروانه ای منجمد

سایز : ۳۰/۲۱ ، ۴۰/۳۱ و ۵۰/۴۱ با سفارش

میگوی کبابی باسر و بدون رگ دم دار منجمد

در سایزهای ۴۰/۳۱ ، ۵۰/۴۱ و ۶۰/۵۱ با سفارش

میگوی کبابی بی سر و بدون رگ دم دار منجمد

سایز : ۳۰/۲۶ ، ۳۵/۳۱ ، ۴۰/۳۶ و ۵۰/۴۱ با سفارش

میگوی کبابی بدون پوست و رگ منجمد

سایز: ۳۰/۲۱ ، ۴۰/۳۱ ، ۵۰/۴۱ ، ۶۰/۵۱ و ۷۰/۶۱ با سفارش

میگوی کبابی بی پوست و بدون رگ دم دار منجمد

سایز : ۳۰/۲۱ ، ۴۰/۳۱ ، ۵۰/۴۱ ، ۶۰/۵۱ و ۷۰/۶۱ با سفارش